Ruy băng in date

Mô tả sản phẩm

Dùng để gắn vào các máy indate để in hạn sử dụng cho sản phẩm.

mua hàng